09102701141
نادر نظامدوست ـ کارشناس ارشد میکروبیولوژی

زیست تئوری

تِئوری یا نِگَره،نوعی بیان خلاصه و خردمندانه و منطقی حاصل از اندیشیدن درباره یک پدیده بوده؛یا از نتایج چنین اندیشه وتفکری است. چنین شیوه اندیشیدن خردمندانه ومنطقی‌ای، غالباً با فرآیندهایی مانند مطالعه و مشاهده یا تحقیق همراه است و در حوزه زیست شناسی تئوری های علمی مانند فرگشت وجود دارد که مغایر با آموزه های دینی و اسلامی باشد.
fa_IRPersian