09102701141
نادر نظامدوست ـ کارشناس ارشد میکروبیولوژی

زیست ملی

شامل انسان و همه موجودات زنده اعم ازحيوان و گياه و ذخایر ژنتيكی موجودات در محدوده مرزهاي ملی، منابع زیست محيطی (منابع آبی و خاکی)، همه منابعی (غذایی، بهداشتی،دارویی،…) که تأثير متقابل بر چرخه حيات موجودات زنده داشته باشند و نقش حياتی در امنيت ملی، اقتصاد ملی، سلامت و ایمنی عمومی،اطمينان عمومی و بقاي باورهاي مذهبی و ملی دارند، است. و مباحث مربوط به انسان شناسی و قوم زیست شناسی در خصوص صیانت از ذخایر ژنتیک ایران اسلامی بسیار حائز اهمیت می باشد.
fa_IRPersian