09102701141
نادر نظامدوست ـ کارشناس ارشد میکروبیولوژی

زیست پدافندی

هررویداد یا حادثه طبيعی یا غير طبيعی با استفاده از عوامل زیستی که موجب تضعيف و نابودي سرمایه هاي انسانی و یا آسيبهاي اقتصادي از طریق تخریب و نابودي سرمایه هاي زیستی در کشور شود،تهدید زیستی محسوب می شود. در مقابل پدافند زیستی مجموعه اي از اقدامات از قبيل ر صد و پایش،آشكارسازي، هشداردهی،تشخيص، تصميم و عمليات، کنترل، مدیریت بحران، حفاظت و پيگرري، امداد و نجات، درمان، بازیابی و بازتوانی منابع، محدودسازي و رفع آلودگی در برابر تهدیدات زیستی که موجب حفاظت از سرمایه هاي ملی در برابر تهديدات زیستی و کاهش آثار و عواقب ناشی از آن ها میشود.
fa_IRPersian